Error message

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE DEMAKUP.NL 

 

 

De toegang en/of het gebruik van de gehele of een deel van onze website of de inhoud ervan zijn onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

1. Beschrijving van de website

 

Onze website is beschikbaar via de url ‘www.demakup.nl’ of alle andere internetadressen die deze url kunnen vervangen.

Het doel van de website is in de eerste plaats om via een ludiek en interactief portaal informatie te verschaffen over de producten van het merk Demak’Up, geproduceerd door Essity. Via de website kunt u meer te weten komen over het merk Demak’Up en in het bijzonder ook toegang krijgen tot promoaanbiedingen.

 

 

2. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

 

Wij plaatsen onze website te uwer beschikking op voorwaarde dat u zich ertoe verbindt om voor elk gebruik de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te lezen.

Het raadplegen/navigeren op onze website betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Gelieve het gebruik van de website stop te zetten wanneer u niet akkoord gaat met de algemene gebruiksvoorwaarden. Als u een account op de website demakup.nl creëert, zal u gevraagd worden om de algemene gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Daarvoor zal u bij uw registratie een hokje moeten aanvinken. U verbindt zich ertoe om de algemene gebruiksvoorwaarden tijdens uw gebruik van de website te respecteren.

Essity behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Daarom raden wij u aan om de voorwaarden regelmatig opnieuw te raadplegen.

Om te weten of deze overeenkomst sinds uw laatste bezoek is gewijzigd, kijkt u naar de indicatie ‘meest recente update’ boven aan deze pagina. Uw gebruik van de website na het doorvoeren van om het even welke wijziging impliceert dat u de desbetreffende wijziging(en) aanvaardt.

 

 

3. Toegang en configuratie

 

De configuratie die nodig is om onze website te raadplegen, is technisch en financieel te uwen laste. U dient eveneens te zorgen voor het nodige materiaal om onze website te raadplegen en bent er ook voor verantwoordelijk.

Essity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toegangsproblemen die te wijten zijn aan uw configuratie.

 

 

4. Intellectuele eigendomsrechten en licentie voor het gebruik van onze website 

 

Onze website, met inbegrip van de inhoud (en in het bijzonder alle gegevens, informatie, teksten, gegevensbestanden, grafische informatie, muziekfragmenten, geluiden, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, foto’s, video’s, logo’s, tekeningen, modellen, webapplicaties, software, merken, creatieve suggesties, boodschappen, opmerkingen, reacties, ideeën, notities, artikelen en andere types documenten), alsook de selectie, coördinatie, uitrusting en verbetering van onze website en de inhoud (doch met uitzondering van uw bijdragen), vormen exclusief eigendom van Essity en worden dan ook beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Essity is als enige bevoegd om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en toe te passen, alsook persoonlijkheidsrechten die bij onze website horen en in het bijzonder ook bij de merken, tekeningen en modellen, evenals auteursrechten, domeinnamen, portretrecht en elk ander intellectueel eigendomsrecht direct in het bezit van het bedrijf of krachtens een uitdrukkelijke toestemming.

De inhoud op de website wordt door Essity als een service aan haar klanten ter beschikking gesteld en mag uitsluitend ter informatie worden gebruikt. Op voorwaarde dat de onderstaande bepalingen worden gerespecteerd, is het u toegestaan om inhoud voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden te downloaden.

Het feit dat u onze website volledig of gedeeltelijk downloadt of afdrukt, geeft u geen enkel eigendomsrecht voor onze website.

Geen enkel element van onze website mag worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, aangepast, gewijzigd, verkocht, doorverkocht, overgedragen, gepubliceerd, gecommuniceerd, verdeeld, verspreid, uitgevoerd, weergegeven, opgeslagen, gebruikt, verhuurd of op elke andere manier geëxploiteerd, hetzij gratis of tegen betaling, voor niet-persoonlijk gebruik, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Essity. Het is u eveneens strikt verboden om afgeleide werken te creëren op basis van de gehele of een gedeelte van onze website.

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in geen geval worden beschouwd als de toekenning van een bepaald eigendomsrecht voor uzelf of een derde. Elk recht dat krachtens de onderhavige voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgestaan, blijft exclusief eigendom van Essity.

 

 

5. Hyperlinks beschikbaar op de website

 

De hyperlinks beschikbaar op de website verwijzen naar websites van derden die niet uitgegeven of beheerd worden door Essity. Deze links worden enkel vermeld om u het gebruik van de bronnen beschikbaar op het internet gemakkelijker te maken. Indien u van de links gebruik maakt, verlaat u de desbetreffende website en gaat u ermee akkoord dat u de websites van derden op eigen risico of, in voorkomend geval, in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden gaat gebruiken.

U erkent en aanvaardt dat Essity niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de onwettigheid, onnauwkeurigheid of ongeschiktheid van de gepubliceerde of geproduceerde inhoud, reclame, producten, diensten of informatie op andere websites of verkregen via hun tussenpersonen, noch voor verlies en schade te wijten aan het vertrouwen dat werd gesteld in de inhoud of het gebruik ervan.

Bovendien is het mogelijk dat de uitgevers van externe websites de gebruikersgegevens op een andere manier behandelen dan Essity. Wij raden u aan om de bepalingen met betrekking tot het naleven van de privacy van elk van de websites die u bezoekt, te raadplegen.

 

 

6. Hyperlinks naar de website

 

Het is toegestaan om hyperlinks naar de website te gebruiken en/of in te voegen op voorwaarde dat deze links naar de homepagina van de website leiden, zonder dat de homepagina of welke andere pagina van de website gedupliceerd wordt, en in het bijzonder onder voorbehoud van het volgende:

Het is verboden om de grootte of het uitzicht van de logo’s of andere onderscheidende tekens van Essity op welke manier dan ook te wissen, te wijzigen of aan te passen;

Het is verboden om een venster, kader of een andere navigator rond de website te creëren;

Het is verboden om op welke manier dan ook te insinueren dat Essity een waarborg of garantie verleent voor de producten en diensten op de desbetreffende website;

Het is verboden om gebruikers of derden op een dwaalspoor te brengen of verwarring te zaaien met betrekking tot uw relatie met Essity, alsook om foutieve, misleidende of leugenachtige informatie over Essity te publiceren;

Het is verboden om merken, logo’s of andere onderscheidende tekens van Essity te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Essity;

Het is verboden om een link naar de website in te voegen vanaf een website waarvan u niet de uitgever bent; en

Het is verboden om op uw website lasterlijke, beledigende, kwetsende of de toepasselijke bepalingen met betrekking tot de pers schendende elementen te vermelden, noch elementen die de rechten van derden kunnen schenden of die op welke manier van toepassing zijnde wetgeving en reglementering overtreden.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die verband houdt of voortvloeit uit de schending van het onderhavige artikel.

 

7. Garantie – verantwoordelijkheid van Essity

 

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de geüpdate informatie die via onze website wordt verspreid, waarover wij de redactionele controle hebben (echter met uitzondering van uw bijdrage) en waarvan wij de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving mogen corrigeren of aanpassen, zo precies mogelijk is.

Wij verzekeren echter in geen geval dat de toegang tot onze website ononderbroken, gemakkelijk, betrouwbaar, correct, volledig, tevredenstellend, foutvrij, snel of vlot zal zijn. Wij geven geen garanties met betrekking tot het voortbestaan en de stabiliteit van onze dienst(en) aangeboden via onze websites, noch garanderen we dat de dienstverlening beantwoordt aan uw specifieke behoeften of betrouwbaar, ononderbroken of foutvrij zal zijn.

In geval van communicatie met Essity via de tussenkomst van een website of op een andere manier bent u verantwoordelijk voor de inhoud en de accuraatheid van de informatie die zo wordt doorgestuurd. Bovendien sluiten wij uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid uit op basis van bijdragen doorgestuurd via de website door middel van e-mail of een ander communicatiemiddel.

Daarnaast staan wij niet garant voor de veiligheid van de uitwisseling door middel van elektronische communicatie, en zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van het netwerk of bedreigingen zoals virussen, bugs en andere afwijkingen die kunnen voorkomen op het internet en die kunnen leiden tot een geval van overmacht.

Essity kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende zaken:

Elke onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of schade voortvloeiend uit een indringing door een derde die informatie op de website heeft gewijzigd;

In geval van schade veroorzaakt door een derde die niet bevoegd is om de website te raadplegen of de toegang tot de website onmogelijk maakt;

In geval van indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang of de onmogelijkheid om gehele of gedeeltelijke toegang te krijgen tot de website, het gebruik of het onvermogen om de informatie en om het even welke andere elementen van de website te gebruiken.

U dient er nota van te nemen dat Essity de toegang tot de website op elk moment kan onderbreken omwille van onderhoud, veiligheid of mogelijke andere technische beperkingen.

Daarenboven behouden wij ons het recht voor om de inhoud van onze website of de diensten die via de website beschikbaar zijn, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of om de exploitatie van de gehele of een deel van de website tijdelijk of definitief stop te zetten.Wij verbinden ons ertoe om uw privacy en veiligheid te beschermen. Alle persoonsgegevens die u aan ons communiceert, worden behandeld in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens. U verbindt zich ertoe om kennis te nemen van deze wet.

 

 

8. Respect voor uw privacy en veiligheid

 

Wij verbinden ons ertoe om uw privacy en veiligheid te beschermen. Alle persoonsgegevens die u aan ons communiceert, worden behandeld in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens. U verbindt zich ertoe om kennis te nemen van deze wet.

 

 

9. Toepasselijke wet en wettelijke bevoegdheid

 

Aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden ligt de Franse wet ten grondslag.

Alle geschillen die verband houden met de toegang en/of het gebruik van de website zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken.

 

 

 

CHARTER INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

 

Van toepassing op de website: www.demakup.nl

(meest recente update: 20/07/2015)

Essity wil dat iedereen die de website demakup.nl bezoekt er zeker van is dat zijn privacy beschermd is en dat zijn persoonsgegevens met de meest strikte vertrouwelijkheid en grootste voorzichtigheid worden behandeld.

Het doel van het onderhavige charter wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens is om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot de inzameling en behandeling van de persoonsgegevens die wij via de website ontvangen.

Wanneer u onze website bezoekt, zullen wij u verschillende keren vragen om ons enkele persoonlijke gegevens te verschaffen.

 

 

1. Soort gegevens dat wordt ingezameld

 

ž Gegevens gecommuniceerd door de bezoekers van de website

De persoonsgegevens die u deelt met ons bestaan over het algemeen uit uw naam, adres en e-mailadres.

ž Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld

Soms leggen wij ook het IP-adres van uw computer vast. Een IP-adres is een uniek getal waarmee de internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt telkens u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser overgedragen.

 Wij gebruiken ook cookies, of gelijkaardig.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar punt 7 hieronder.

 

 

2. Hoe wordt de ingezamelde informatie gebruikt?

 

De informatie die wij inzamelen, wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

De website op een doeltreffende en beveiligde manier beheren en u een eenvoudig en veilig gebruik van de website garanderen;

Uw navigatie op de website personaliseren;

U via e-mail en onder voorbehoud van uw toestemming informatie sturen over ons merk Demak’Up en, in voorkomend geval, over het geheel aan producten en diensten;

U, onder voorbehoud van uw toestemming, aanbiedingen sturen die u zouden kunnen interesseren.

 

 

3. Welke informatie bent u verplicht te geven?

 

Telkens wanneer wij u om inlichtingen vragen, zal worden aangeduid welke informatie verplicht is om van de voorgestelde dienst gebruik te kunnen maken (bijvoorbeeld uw adres wanneer u deelneemt aan een spel of wedstrijd, zodat wij uw geschenk bij u thuis kunnen leveren als u gewonnen heeft!) en welke informatie facultatief is (die ons erbij helpt om u beter te leren kennen, maar waarvoor u niet verplicht bent om deze te geven).

Verplichte informatie wordt gevolgd door een specifiek teken (*). Deze informatie moet u ons verplicht verschaffen om gebruik te kunnen maken van de dienst voorgesteld door de website.

 

 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

 

Wij zijn de enige eigenaar van de gegevens die wij op onze website verzamelen. Wij verkopen, verhandelen of delen uw persoonsgegevens op geen enkele manier met gespecialiseerde marketingbedrijven die geen verband houden met de activiteiten van onze groep.

Wij delen uw persoonsgegevens echter wel met de volgende ontvangers:

marketing- en webdiensten van de leden van onze groep (filialen en verbonden ondernemingen), alsook met onze werknemers, dienstverrichters en andere leveranciers (zoals hostingproviders, technische tussenpersonen, bedrijven voor IT-outsourcing etc.) die deze informatie nodig hebben om ons in staat te stellen uw account te beheren, de website te managen en ons te helpen bij het verlenen van de aangeboden diensten;

onze dienstverrichters voor e-mailing in het kader van informatie- of publiciteitscampagnes;

gespecialiseerde dienstverrichters voor de studie en analyse van statistische gegevens in verband met marketing, zoals demografie, interesses of publiciteit.

Daarenboven behouden wij ons, verondersteld dat we deel uitmaken van een fusie of een acquisitie door een derde of wanneer we beslissen om een deel van onze activiteiten stop te zetten of te verkopen, het recht voor om in elk van deze omstandigheden de persoonsgegevens die werden ingezameld in het kader van deze fusie, acquisitie, overname of wijziging van zeggenschap over te dragen of af te staan.

Tot slot behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te delen met onze externe adviseurs (advocaten, auditors) wanneer dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze belangen te verdedigen.

Wij zullen u nooit promomails sturen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming daartoe en zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden gespecialiseerd in marketingassistentie zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

 

5. Recht op raadpleging en correctie

U behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren en te wissen.

Bij gegronde redenen heeft u eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de inzameling van uw gegevens.

 Richt u voor alle aanvragen tot:

 Essity -  CS 80047

151 Bd Victor Hugo

93588 Saint-Ouen cedex

Of

consumenten.service@Essity.com

Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich simpelweg uitschrijven door op de link te klikken die onderaan elke e-mail staat. 

 

 

6. Overdracht buiten de Europese Unie

 

Er worden geen gegevens overgedragen buiten de EU.

 

 

7. Voorwaarden betreffende het gebruik van cookies op de website demakup.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

In dit gedeelte vindt u informatie over hoe cookies worden gebruikt en hoe u te werk moet gaan om cookies te behouden of te wissen.

Een cookie is een informatiebestand in tekstformaat dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde websites raadpleegt. Hiermee kunnen websites informatie over de toegangsmodaliteiten en het surfgedrag van een gebruiker raadplegen en opslaan.

Cookies zijn instrumenten die de ervaring van de internetgebruiker verbeteren.

Ze laten ons toe om:

- uw computer te identificeren (bijvoorbeeld om uw toegang tot de website gemakkelijker te maken of de juiste taal te selecteren) en te weten te komen of u onze website al eerder heeft bezocht

- te weten te komen of u onze website al eerder heeft bezocht en om informatie te krijgen over uw surfgedrag, om uw surfervaring zo te optimaliseren en de website tijdens uw bezoeken te personaliseren

- het aantal bezoekers te tellen en informatie te verkrijgen over surfgedrag op de website, om deze zo te kunnen optimaliseren

Er bestaan verschillende soorten cookies: tijdelijke cookies (of sessiecookies) worden gewist wanneer u de browser sluit; permanente cookies worden niet gewist maar blijven behouden totdat ze actief worden verwijderd of verlopen (dit hangt af van de tijd die door de website voor het cookie geprogrammeerd is).

 

Cookies kunnen volgens categorie worden geclassificeerd:

Naam van het cookie Categorie Soort/Be-staansduur Doel Oorsprong (intern/extern)
has_js Strikt noodzakelijk cookie Duur van de sessie Deze cookie wordt geïnstalleerd door het contentmanagementsysteem van de internetpagina en geeft weer of uw webbrowser Javascript ondersteunt. Deze cookie wordt gebruikt ter verbetering van uw ervaring met de website en verloopt automatisch aan het einde van uw internetsessie. Intern
demakup_cookie_policy Strikt noodzakelijk cookie 1 jaar Deze cookie wordt gebruikt bij de aanvaarding van het gebruik van cookies. Intern
act Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
c_user Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
csm Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
datr Targetingcookie 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
fr Targetingcookie 4 maanden Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
lu Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
p Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
presence Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
s Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
xs Functionali-teitscookie Duur van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerksite Facebook. Het stelt de eindgebruiker in staat om zaken te delen met zijn contactpersonen en met de website te integreren. Facebook verleent aan deze website geen enkel recht met betrekking tot zijn cookies. U kunt het privacybeleid van Facebook met betrekking tot het gebruik van cookies raadplegen op de volgende website: https://www.facebook.com/about/privacy/ Extern
__utma Targetingcookie 2 jaar Deze cookie dient om de bezoekers te identificeren die onze website slechts een keer bezoeken. De resultaten worden doorgestuurd naar onze account bij Google Analytics, zodat wij het aantal unieke bezoekers tijdens een bepaalde periode in kaart kunnen brengen. Extern
__utmb Targetingcookie 30 minuten Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om te bepalen hoe lang de bezoekers op onze website hebben gesurft. Telkens als u een pagina op de website bezoekt, wordt ingesteld dat deze cookie binnen de 30 minuten verloopt. Indien er geen bestaande cookie wordt gevonden, wordt er een nieuw cookie gecreëerd. Extern
__utmc Targetingcookie Einde van de sessie Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics, parallel met __utmb, om de duur van de sessie van de bezoekers aan onze website te bepalen. In tegenstelling tot __utmb heeft deze cookie geen vervaldatum. Deze cookie bepaalt of er een nieuwe sessie moet worden gecreëerd wanneer u uw webbrowser sluit, hem opnieuw opent en terugkeert naar de website. Extern
__utmt Targetingcookie 6 maanden Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om het type referentie te bepalen dat iedere bezoeker gebruikt om naar onze website te komen. Deze cookie bepaalt of de gebruiker direct is doorgestuurd naar onze website of via een zoekmachine, een e-mail of een elektronische campagne. Wij gebruiken deze gegevens om te begrijpen hoe gebruikers op onze website terechtkomen. Extern
_dc_gtm_UA-, _ga, gat_UA- Targetingcookie 2 jaar Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics. Ze stellen ons in staat om de manier waarop onze website wordt gebruikt, te analyseren. Zo kunnen wij onze website aanpassen, updaten en de ervaring van onze klanten op onze website verbeteren. Extern

 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u op de website te laten navigeren en de eigenschappen ervan te kunnen gebruiken, zoals het bezoeken van beveiligde zones van de website.  Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten niet worden verleend.

 

Performancecookies

Deze cookies vergaren informatie over hoe internetsurfers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers het meest bezoeken en of ze foutmeldingen van webpagina’s krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle door deze cookies vergaarde informatie wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een betere werking van de website.

 

Functionaliteitscookies

Met deze cookies kan een website de door u gemaakte keuzes (zoals uw naam, taal of regio) onthouden en geoptimaliseerde, gepersonaliseerde functies aanbieden. De door deze cookies vergaarde informatie kan worden geanonimiseerd. In dat geval kan men uw browsingactiviteiten op andere websites niet nagaan.

 

Targeting- of reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt voor het versturen van reclame in lijn met uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u de reclame te zien krijgt, te beperken en voor het meten van de effectiviteit van de reclamecampagne. Deze cookies worden door onze reclamenetwerken met onze toestemming geplaatst. Ze onthouden dat u een website heeft bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de website van de andere organisatie.

Door de website te raadplegen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op basis van de parameters die u heeft gedefinieerd.

Het merendeel van de webbrowsers is zo geconfigureerd dat cookies automatisch worden aanvaard.

U kunt de instellingen van uw webbrowser zo aanpassen dat cookies worden gedeactiveerd. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet langer gebruik kunt maken van een groot aantal functies die nodig zijn voor de goede werking van de website.

Om te weten te komen hoe u cookies kunt weigeren, verwijzen we naar de instructies van uw webbrowser. Deze kunt u raadplegen door op de desbetreffende link hieronder te klikken. Indien u cookies wilt wissen die zich al op uw harde schijf bevinden, zoek dan in uw bestanden naar ‘cookies’ of kijk in de map ‘tijdelijke internetbestanden’.

 

- Internet Explorer™ :

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 

-Safari™ :

http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

 

- Chrome™ :

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647      

 

- Firefox™ :

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

 

- Opera™ :

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html       

 

 

 

CONTACT

 

Richt u tot consumenten.service@Essity.com voor vragen over deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Attentie: opdat uw e-mail zo snel mogelijk zou worden behandeld, vragen wij u om in het onderwerp van uw bericht een van de onderstaande referenties aan te geven:

- Algemene gebruiksvoorwaarden

- Productkwaliteit

- Onvindbaar product

- Nood aan advies

- Overige